Regulamin Sklepu i Wypożyczalni

 

Regulamin wypożyczalni

1.Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy Mulier 4 Media Sp. z o.o.. z siedzibą  w  Krakowie,  ul. Pawia 18A/12,  NIP  6762553864,  KRS 0000746061, REGON 381111833, zwaną dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.

2.Każda  osoba,  która  zaakceptuje  regulamin  wypożyczalni poprzez zakup i rezerwację na stronie www.hellotrip.pl, może  korzystać  z  usług wypożyczalni i jest dalej zwana BIORĄCYM DO WYPOŻYCZENIA.

3.Miejscem wypożyczenia i zwrotu jest: M4 Media/HelloTrip,  Kościuszki 229/8, 40-600 Katowice , zwane dalej WYPOŻYCZALNIĄ.

4.Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt.

5.BIORĄCYDO  WYPOŻYCZENIA  ma  obowiązek  zapoznania  się  z  treścią  niniejszego regulaminu, instrukcji użytkowania oraz cennikiem i jeżeli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu za pośrednictwem strony www.hellotrip.pl .

  1. BIORĄCYDO WYPOŻYCZENIA decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera z Mulier 4 Media Sp. z o.o. umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

6.Sprzęt  wypożyczyć  może BIORĄCYDO  WYPOŻYCZENIA,  który  okaże ważny niezniszczony dokument z aktualnym zdjęciem oraz dowód rejestracyjny samochodu, na którym sprzęt ma być zamontowany i wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię na stronach produktów (www.hellotrip.pl) . Przedstawione  dokumenty  są  skanowane  lub  kserowane.  Kopie lub skany  są przechowywane  do  czasu  rozliczenia  się BIORĄCEGODO  WYPOŻYCZENIA z wypożyczonego sprzętu, następnie są zwracane lub niszczone.

7.Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych oraz  zgody  na  zeskanowanie  i  zachowanie  kopii  dokumentów BIORĄCEGODO WYPOŻYCZENIA następuje automatycznie poprzez podpisanie Umowy wypożyczenia oraz dokonanie zakupu i rezerwacji w sklepie internetowym.

8.Wysokość kaucji ustala wypożyczalnia.

9.Wypożyczalnia  może  według  własnego  uznania  zadecydować,  jaką  wybrać  dodatkową formę zabezpieczenia.

10.BIORĄCYDO  WYPOŻYCZENIA odbierając  sprzęt  zobowiązany  jest  sprawdzić  jego kompletność oraz stan techniczny.

11.BIORĄCY DO  WYPOŻYCZENIA podpisując  umowę,  potwierdza,  że  otrzymał  sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

12.BIORĄCY DO WYPOŻYCZENIA zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym w jakim sprzęt odebrał i w terminie ustalonym w umowie wypożyczenia.

13.BIORĄCY DO WYPOŻYCZENIA nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

14.BIORĄCY DO  WYPOŻYCZENIA ponosi  odpowiedzialność  za  ponad normalne  zużycie sprzętu, zniszczenie, zdekompletowanie  sprzętu,  zagubienie elementów wyposażenia. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia  sprzętu  uszkodzonego  lub  niekompletnego BIORĄCY DO  WYPOŻYCZENIA upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej  do uszkodzenia lub braku. W przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego, kiedy wartość uszkodzeń przekracza wysokość kaucji, BIORĄCY DO WYPOŻYCZENIA zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.

15.BIORĄCY DO  WYPOŻYCZENIA ponosi  odpowiedzialność  za  zaginięcie  sprzętu. W przypadku  zaginięcia  sprzętu BIORĄCY DO  WYPOŻYCZENIA ma  obowiązek niezwłocznego  poinformowania  wypożyczalni. BIORĄCY DO  WYPOŻYCZENIA zobowiązany  jest  zwrócić  równowartość  wypożyczonego  sprzętu. BIORĄCY DO WYPOŻYCZENIA, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości na poczet wyżej wskazanego rozliczenia.

16.Jeżeli BIORĄCY DO WYPOŻYCZENIA nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien  przed  upływem  terminu  zwrotu  poinformować  o  tym  wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni.

17.Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni  lub  w  innym  miejscu  ustalonym  z BIORĄCYMDO WYPOŻYCZENIA (odbiór od BIORĄCEGODO WYPOŻYCZENIA jest dodatkowo płatny według cennika)

18.BIORĄCY DO  WYPOŻYCZENIA oświadcza, że został przeszkolony i że posiada niezbędną  wiedzę  na  temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywania  go bezpiecznie  i zgodnie  z  przeznaczeniem. BIORĄCY DO  WYPOŻYCZENIA korzysta ze sprzętu na swoją odpowiedzialność.

19.BIORĄCY DO WYPOŻYCZENIA nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu ani przeróbek.

20.Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność BIORĄCEGO DO WYPOŻYCZENIA.

21.Wypożyczalnia  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  nieprawidłowej  eksploatacji sprzętu przez BIORĄCEGO DO WYPOŻYCZENIA lub powstałe wobec osób trzecich.

22.Sprzęt należy zwrócić czysty, w przeciwnym wypadku pobierana jest opłata za usługę mycia w wysokości 60 zł.

23.Minimalny okres wypożyczenia to 3 dni.

24.Dzień wypożyczenia i dzień zwrotu liczone są jako 1 dzień.

25.Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony lub zniszczony sprzęt.

26.Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dowóz oraz odbiór sprzętu ustalone są w cenniku i umowie wypożyczenia. Ustalone kwoty w umowie wypożyczenia są cenami nadrzędnymi nad cennikiem.

27.W przypadku zwrócenia sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości podwójnej stawki dziennej za dany sprzęt za każdy dzień zwłoki.

28.Sprzęt można zarezerwować za wpłaceniem zaliczki. W przypadku rezygnacji, zaliczka przepada. Szczegóły dotyczące rezerwacji znajdują się w cenniku.

29.Sądem  właściwym  dla  rozstrzygania  sporów  jest  sąd  właściwy  dla  siedziby Wypożyczającego.

30.Inne, nieujęte w niniejszej umowie kwestie regulują stosowne akty prawne Kodeksu Cywilnego.